مراکز فعالیت فعلی یا سابق:
دبیرستان غیر دولتی نرجس تهران
دبیرستان غیر دولتی فضیلت تهران
موسسه سیوان تهران
موسسه سرآمد تهران
موسسه گاج سمنان
مجتمع آموزشی گام سیرجان (گروه آموزشی محمود آبادی)
موسسه گاج سیرجان
دبیرستان شوق پرواز تهران
دبیرستان فدک تهران
دبیرستان جلال آل احمد تهران
موسسه گاج فیروزکوه
موسسه هدفمند قرچگ
موسسه تفکر نو ورامین
دبیرستان فردا کرج
موسسه هدف کرج
موسسه قلم چی تهران (شعبه مرکزی)
دبیرستان فرشته لنگرود
موسسه اندیشه برتر قزوین